Hypnotherapie en Integratieve psychotherapieWelkom

Wat is counseling?

Wat is integratieve psychotherapie?

Waarvoor kun je terecht?

Werkwijze

Wie ben ik?

Wil je contact?Algemene voorwaarden

1.       Inzet

Als counselor en (hypno)therapeut zet Face ŗ face zich naar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken.

Ook van de kant van de cliŽnt wordt inzet verwacht, dat wil zeggen actieve betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject.

 

2.       Vertrouwelijkheid

Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en cliŽnt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten) zal een dossier worden gemaakt dat 20 jaar bewaard zal worden. Hierin kunnen medische gegevens staan voor zover u die verstrekt en ze relevant zijn in het kader van de behandeling. Het dossier is alleen voor eigen gebruik met uitzondering van:

  •  gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (indien gewenst);
  •   informeren van andere zorgverleners (alleen met uw expliciete toestemming);
  • geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • uw persoonsgegevens: deze worden gebruikt voor het maken van facturen.

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als (hypno)therapeut is Face ŗ face gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en alleen voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact opgenomen met derden (bijvoorbeeld de huisarts) na overleg en met toestemming van de cliŽnt. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen (bijvoorbeeld Meldcode huiselijk geweld), of in het kader van een klachttucht procedure.

 

3.       Evaluatie en beŽindiging traject

Face ŗ face werkt in de regel met een of meerdere van tevoren door beide partijen vastgestelde doelstellingen. Gedurende het traject kunnen die in overleg zonodig worden aangepast.

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Indien de cliŽnt tegen het advies van Face ŗ face in het traject voortijdig wenst te beŽindigen, zijn de eventuele gevolgen voor cliŽnt.

Face ŗ face zal de overeenkomst alleen beŽindigen onder vermelding van argumenten, en wanneer redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden dat zij de overeenkomst voortzet.

Het begeleidingstraject wordt altijd afgesloten met een sessie waarin geŽvalueerd wordt, met uitzondering van kortlopende trajecten (minder dan 6 sessies).

 

4.       Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliŽnt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening gebracht. Afzeggen kan per e-mail of per telefoon (geen voicemail, persoonlijk). 

In het uitzonderlijke geval dat een sessie geen doorgang kan vinden van de zijde van Face ŗ face is de cliŽnt uiteraard geen kosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een sessie is Face ŗ face op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliŽnt.

 

5.      Beeldbellen

Een deel van de sessies kan plaatsvinden via beeldbellen. Face ŗ face zorgt voor een verbinding die AVG-proof is. De te nemen voorzorgsmaatregelen worden van tevoren besproken.

Consulten worden doorgaans vergoed via de aanvullende verzekering net als live-consulten.

6.       Tarieven

Het geldende tarief staat vermeld op de website: tarieven. 

Indien de cliŽnt niet verzekerd is voor deze vorm van therapie, en/of een laag inkomen heeft, kan een lager tarief overeengekomen worden. CliŽnt dient dit te kunnen aantonen.

Tariefsveranderingen zullen minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd, mondeling en op de website. Indien bij aanvang een lager tarief is afgesproken, verandert dit met hetzelfde percentage.

 

7.       Betaling

De cliŽnt betaalt hetzij vooraf of achteraf per bank, hetzij contant na de sessie. Biljetten van € 100 en meer worden niet geaccepteerd.

Bij betaling per bank dient het bedrag vůůr de volgende sessie te zijn bijgeschreven op de rekening van Face ŗ face. Indien dit niet het geval is gaat de sessie niet door, en wordt de afspraak beschouwd als afgezegd door de cliŽnt (zie onder 4).

De cliŽnt ontvangt voor elke sessie een factuur, naar keuze op papier of in pdf. Voor declaratie bij de zorgverzekeraar draagt de cliŽnt zelf zorg.  

 

8.       Klachtenregeling

Face ŗ face valt onder de klachtenregeling van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH). Deze regeling staat vermeld op de website van de NBVH:   https://www.hypnotherapie.nl/ 

Face ŗ face is aangesloten bij 

 

9.       Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

CliŽnt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliŽnt om Face ŗ face juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en lichamelijke gezondheid van cliŽnt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

De cliŽnt is aansprakelijk voor schade die hij/zij aan eigendommen van de therapeut toebrengt.

10.    Behandelovereenkomst

Indien na het kennismakingsgesprek een afspraak gemaakt wordt voor een sessie, geldt dit als een mondelinge behandelovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing.

Tevens dient u de Algemene Voorwaarden ingevuld en ondertekend mee te nemen naar de eerste sessie.

U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.

  © Face ŗ face, praktijk voor counseling en integratieve psychotherapie in Sint-Michielsgestel (Maaskantje)